<sub id="g4k6"><listing id="g4k6"></listing></sub>

<form id="g4k6"></form>
  1. <nav id="g4k6"></nav>

     <font id="g4k6"><menuitem id="g4k6"><var id="g4k6"></var></menuitem></font>

     <th id="g4k6"></th>

      <th id="g4k6"><meter id="g4k6"><listing id="g4k6"></listing></meter></th>

       <track id="g4k6"><form id="g4k6"><nobr id="g4k6"></nobr></form></track>

       Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

       Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

       P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

       Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
       Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

       Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

       (zkrácený ?lánek 12 stran)

       M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

       Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

       V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

       V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

        

       Mobilizace a cesta na frontu

       V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

       V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

        

       Na srbské frontě a v zajetí

       P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

       V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

       Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

       Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

       Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

       Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

       20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

       Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

       Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

       15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

       Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

       V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

        

       Anabáze z Valjeva do Valony

       Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

       P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

       Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

       Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

       Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

       Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

       Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

        

       „Pole ztracené“

       Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

       Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

       Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

        

       Ve francouzských táborech

       18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

       Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

       V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

       V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

       4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

        

       Vzh?ru do legií!

       Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

       P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

       Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

       Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

       Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

       My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

       Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

        

       V bojích na západní frontě

       Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

       Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

       Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

       Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

       Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

       P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

       Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

       Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

       Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

       8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

        

        

        

       © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

       Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

       K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

       Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

       p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

       Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

       Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

       Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

       P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

       Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

       Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

       Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

       25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

       Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

       Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

       Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

       Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

       Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

       Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

       V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

       Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

       Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

       4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

       Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

       Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

       V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

       Slovník, vysvětlivky, komentá?e

       abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

       ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

       akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

       Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

       alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

       Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

       anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

       aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

       apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

       Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

       Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

       arsenál zbrojnice

       Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

       Autrichiens fr. Rakušáci

       batalion pluk

       bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

       bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

       boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

       cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

       cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

       ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

       ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

       desentér desertér

       Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

       dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

       Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

       fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

       feldkurát vojenský kněz

       feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

       feldšpitál něm. polní nemocnice

       feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

       febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

       flota námo?nictvo

       Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

       fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

       fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

       gruppo it. zde: oddělení

       halt! něm. povel zastavit, stát!

       Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

       Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

       infanterie dělost?electvo

       Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

       jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

       ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

       kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

       kantina zde: prodejna pro zajatce

       kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

       kavalerie jezdectvo

       kellner něm. ?íšník

       komisárek vojenský chléb kyselé chuti

       komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

       konduktér pr?vod?í

       korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

       Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

       ku?a srb. d?m

       kuláš zast. guláš

       Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

       lágrovat něm.tábo?it

       lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

       landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

       landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

       Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

       lettres fr. dopisy

       losung něm. zde: heslo dne

       mantl něm. vojenský pláš?

       marodní kniha něm. kniha nemocných

       marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

       maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

       maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

       mantúra vojenský oblek

       merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

       Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

       náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

       obrlajtnant něm. nadporu?ík

       oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

       ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

       para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

       pasírka něm. povolenka

       Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

       pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

       Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

       Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

       piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

       piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

       pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

       pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

       posichrovat něm. pojistit, zajistit

       Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

       profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

       Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

       rakije pálenka

       raport hlášení

       rast něm. odpo?inek

       Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

       règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

       Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

       rekonvalescent lat. zotavující se pacient

       Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

       Ristung něm. výzbroj

       salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

       saniterák vojenský ošet?ovatel

       separace oddělení

       studovat zde: zabavit

       Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

       Stationskomando něm. posádkové velení

       stra?ár srb. strá?ce

       štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

       Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

       Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

       tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

       tagwach něm.budí?ek

       therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

       trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

       t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

       Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

       Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

       Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

       Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

       wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

       z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

       zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

       zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

       ครีม white white กางเกง ยีน ส์ แม็ ค ผู้ชาย คั ช ชู สี ขาว เสื้อผ้า งาน ป้าย แพ ล ต ติ นั่ ม ราคา ส่ง ครีม ถุง ม่วง รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น converse เสื้อผ้า ใส่ ไป ทะเล กางเกง ผ้า มัน เสื้อผ้า แฟชั่น ig ครีม พีช รองเท้า นักเรียน เบรก เกอร์ เสื้อ crocodile กางเกง ยีน ส์ ชาย ขา สั้น รองเท้า ไน กี้ ใหม่ ล่าสุด เสื้อผ้า ร่ม nike adda รองเท้า เสื้อผ้า มือ สอง pantip ชุด เด รส ผ้า ปาเต๊ะ วิตามิน แก้ ผม หงอก กางเกง กระโปรง คน อ้วน ครีม magique ครีม ลอก ผิว รองเท้า บ รู๊ ค ครีม ขมิ้น ทอง คํา รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ โฟม ล้าง หน้า คน ท้อง pantip รองเท้า adda ผู้ชาย ชุด เด รส ผ้า ลินิน กางเกง ยีน ส์ ขาม้า ชาย รองเท้า ที่ มี ล้อ ด ริ ป วิตามิน ผิว ครีม ทา หัว เข่า ดํา กางเกง ผ้า เป เป้ เสื้อ g2000 กางเกง ยีน ส์ สี เข้ม เครื่องสำอาง ของ เด็ก รองเท้า คับ เสื้อ ยืด adidas ผู้หญิง ราคา กางเกง เขียว ครีม พอ น ด์ ส แบบ ซอง ออก ใหม่ รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ เสื้อผ้า ep ร้าน ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว โบ้ เบ้ รองเท้า tactical เสื้อผ้า เกาหลี ig รองเท้า ผู้หญิง 2020 แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg วิตามิน ซี แก้ ภูมิแพ้ ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า ส ตั๊ ด ถูก ๆ เสื้อ เกาหลี ผู้ชาย labelyoung vitamin milk whitening cream ใช้ ตอน ไหน ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 30 เสื้อ แบบ ลิ ซ่า vitamin b complex แบบ ฉีด ครีม เพิ่ม ขนาด ทรวงอก pantip เสื้อผ้า เด็ก เกาหลี เสื้อผ้า แบรนด์ เน ม ไม่ ผ่าน qc ราคา ส่ง คาเฟ่ บางกะปิ รองเท้า บา ลอง แท้ รองเท้า ผ้าใบ ไซส์ ใหญ่ กางเกง ผ้า ขา ยาว ครีม แก้ ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ยี่ห้อ ไหน ดี ส กอ รองเท้า รองเท้า อดิ ดา ส เด็ก ยา vitamin b complex อาหาร เสริม บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด เสื้อผ้า ปาเต๊ะ ครีม ทา ใต้ ตา ahc ครีม บํา รุ ง หน้า เกาหลี วิตามิน ปรับ ฮอร์โมน เสื้อผ้า ร่ม nike รองเท้า เบ เกอร์ บำรุง ใต้ ตา แฮนด์ ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี ขายส่ง รองเท้า แตะ ครีม ขจัด รอย ฝ้า กระ รองเท้า ig ใต้ ตา ดํา ครีม รองเท้า เจ ล ลี่ เสื้อ ยืด ขาว กางเกง ยีน ส์ ส ตั๊ ด พ รี เด เตอร์ adidas yeezy boost 350 v2 ราคา เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง เสื้อผ้า เกาหลี ขายส่ง ประตูน้ำ อดิ ดา ส แจก รองเท้า ฟรี รองเท้า ส ตั๊ ด ภาษา อังกฤษ เสื้อ เร ย่อ น ราคา ส่ง ครีม ทา ผิว ส มู ท อี dior รองเท้า ส กิน แคร์ ลด สิว อุด ตัน รองเท้า แตะ กัน ลื่น คาเฟ่ ดิน ดิน vitamin by คุณ แอ้ รองเท้า แตะ ไซส์ ใหญ่ วิตามิน เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน เสื้อผ้า บา ติก รองเท้า เด็กชาย เสื้อผ้า คุณ แม่ วัย 50 ครีม บํา รุ ง ผิว ผู้ชาย รองเท้า โคลัมเบีย nine west รองเท้า เสื้อ ยืด ผ้า สลา ฟ รองเท้า hermes ผู้หญิง ครีม ใช้ แล้ว ขาว จริง กด รองเท้า nike กระโปรง ยาว สี ขาว บ้าน ต้นไม้ คาเฟ่ บา รอง รองเท้า ครีม กันแดด ใย ไหม โลชั่น ทา ผิว คน ท้อง วิ ต อะ เดย์ ราคา cafe เอกมัย เสื้อผ้า โบ ฮี เมีย น จตุจักร กางเกง ขา ยาว ผู้หญิง อ้วน รองเท้า ส ตั๊ ด ari เสื้อผ้า คน อ้วน กรุง ทอง พลาซ่า กันแดด dermaction รองเท้า ฟุต ซอ ล หุ้ม ข้อ ครีม ไวท์ โรส รองเท้า k swiss ดี ไหม zinc รักษา สิว เซ เว่ น ทา รักแร้ ขาว the baristro x ping river ครีม beauty วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี 2563 pantip เก ร ย์ ฮา ว ด์ คาเฟ่ ครีม วา ส ลี น สีชมพู ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 30 รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง fila ครีม บิวตี้ ไวท์ รองเท้า ส นี ก เกอร์ ผู้หญิง 2019 ร้าน เสื้อ ลูกไม้ กางเกง วอร์ม adidas ผู้หญิง วิตามิน ซี น้ำ กางเกง วิน เท จ ผู้ชาย ครีม กา นิ เย่ สี แดง วิตามิน สิว ฮอร์โมน รองเท้า reebok ดี ไหม กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย levi's รองเท้า ผ้าใบ เท่ ๆ ชุด ผ้า ซิ่น ชุด เซ็ ท กระโปรง ไซส์ เสื้อ ยู นิ โค ล่ มา โดน คาเฟ่ ชุด เด็ก เกาหลี รองเท้า แตะ cc oo ผู้ชาย ชุด กระโปรง ฮาวาย เสื้อ drew รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ ผู้ สูงอายุ ราคา รองเท้า วิ่ง รองเท้า แตะ adidas 2019 เสื้อ สี นู้ ด รองเท้า เทนนิส asics ไน กี้ ไฮ เปอร์ เวน อม pan impulse กางเกง ผ้า ลินิน ขา กระบอก รองเท้า lacoste ผู้ชาย 2019 aa ครีม sneaker รองเท้า วัด ไซส์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง ผูก เชือก รองเท้า นักเรียน กางเกง ขา บาน ผู้ชาย ครีม หน้า เนียน ใส วิตามิน ซี dhc ราคา คาเฟ่ สวน กางเกง ผ้า ยืด สี ดํา ใส่ ทํา งาน วิตามิน ไบ โอ ติ น เสื้อ ดอย ครีม รี เทิ ร์ น หลอด เหลือง กับ ชมพู mega nat b ร้าน ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ กางเกง ขา สั้น สี ดํา ส ตั๊ ด umbro รองเท้า กัน ดั้ ม รองเท้า แตะ carnival ครีม หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด อา ดิ ดา ส มอบ รองเท้า ฟรี ครีม รักษา สิว ที่ หลัง กางเกง ขาม้า ผู้หญิง รองเท้า กุ ช ชี่ แท้ ราคา วิตามิน บี 6 อาหาร วิตามิน วอ เตอร์ c เสื้อผ้า ฝ้าย ผ้า พื้นเมือง ผู้ชาย น้ำ วิตามิน ยัน ฮี กันแดด หน้า ไม่ มัน รองเท้า คั ท ชู รับ ปริญญา nike vapormax ราคา รองเท้า รัด ส้น ผู้หญิง แบรนด์ van old skool สี ขาว ครีม รักษา สิว ผด ที่ ดี ที่สุด กางเกง ผ้า ชีฟอง กางเกง ขา บาน 5 ส่วน ครีม แตงโม เซ เว่ น ครีม กัด ผิว ขาว a4 pantip รองเท้า แตะ ราคา ส่ง แมกนีเซียม เม็ด ฟู่ ขายส่ง กางเกง ขา สั้น 15 บาท เซ รั่ ม คน เป็น สิว รองเท้า ส้น สูง aldo วิตามิน บำรุง ไน กี้ ไฮ เปอร์ เวน อม วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ลึก pantip กันแดด หน้า ไม่ มัน เสื้อผ้า มัน ชุด ทองกวาว กางเกง ผู้หญิง คาเฟ่ พหลโยธิน เสื้อผ้า ดิบ รองเท้า หัด เดิน adidas กางเกง นักเรียน ราคา ชุด คาว เกิ ร์ ล กระโปรง กันแดด ส้ม ใส ครีม หน้า ใส เกาหลี adidas yeezy 350 ราคา วิตามิน ไบ โอ ติ น ครีม หมอ ปัญญา รองเท้า ไน กี้ ลด ราคา ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ขาว รองเท้า นักเรียน หญิง 2020 รองเท้า ใส่ วิ่ง ผู้หญิง อา ดิ ดา ส รองเท้า แตะ รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ หุ้ม ข้อ ครีม โอ เล ย์ ราคา ร้าน ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ เสื้อผ้า คราม รองเท้า กอล์ฟ ผู้หญิง tutu beach ที่พัก ซื้อ เสื้อผ้า ออนไลน์ เสื้อ cps ผู้ชาย ราคา เสื้อ ยืด แบรนด์ เน ม ครีม กันแดด แบบ ซอง ใน เซ เว่ น กระโปรง บาน ยาว ส กิน แคร์ รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ กางเกง ยุทธวิธี 511 ครีม เบบี้ มายด์ ทา หน้า ไซส์ รองเท้า nike ผู้หญิง รองเท้า bata ผู้หญิง ชุด อัด พลีท แบรนด์ ร้าน ตัด เสื้อผ้า fitflop รองเท้า ส้น สูง 5 นิ้ว รองเท้า ลา คอส ราคา กางเกง ลาย พราง กางเกง อา ร ยา ทรง บอลลูน ครีม กันแดด ยู เซอ ริน ครีม v รองเท้า นิ ว ตัน ครีม ขมิ้น ทอง คํา เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี รองเท้า พู ม่า ผู้หญิง กางเกง ผ้า ขา ยาว ครีม รี เทิ ร์ น วัต สัน ultra boost ราคา ครีม v7 รองเท้า shimano คาเฟ่ หัว ลํา โพ ง รองเท้า ที่ มี ล้อ ครีม เซ เว่ น ลด จุด ด่าง ดํา ยา วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น กางเกง ยีน ส์ 4 ส่วน ผู้หญิง เครื่อง สํา อา ง sivanna ครีม ฉ่ำ ครีม p&m เซ รั่ ม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ 2020 ครีม แอ น สิ เรียม ดู ปลา คาเฟ่ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย pantip รองเท้า พู ม่า ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ gold city วิตามิน เสริม กระดูก hicee sweetlets vitamin c โอ นิ ซึ กะ สี ขาว ร้าน เสื้อผ้า ยู เนี่ ย น รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ รองเท้า ฮิต 2020 เสื้อ reebok อายุ 40 กิน วิตามิน อะไร ดี pantip เสื้อผ้า ย้อน ยุค รองเท้า วิ่ง มือ 2 ครีม ทา ใต้ ตา himalaya ครีม ของ เน ส กาแฟ เซ รั่ ม หน้า ใส ไร้ สิว ครีม magique เสื้อ ยืด champion ราคา คาเฟ่ บรรยากาศ ดี รองเท้า แตะ nike benassi รองเท้า กุ ช ชี่ เปิด ส้น ของ แท้ รองเท้า minimalist เซ็ ท เครื่อง สํา อา ง เปิด อ เม ซอน ครีม ทา ฝ้า ส มู ท อี กันแดด anessa สี ทอง วิตามิน บี แบ ล็ คม อ ร์ ครีม กันแดด anessa สี ทอง รองเท้า เต้น แอโรบิค ร้าน เสื้อผ้า ใน ig คาเฟ่ แถว เสา ชิงช้า โลชั่น แก้ คัน ผิวหนัง วิตามิน ซี แบค มอ เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ 2019 เด รส สาย ฝ อ ครีม วิตามิน หน้า ใส เสื้อ ลินิน หญิง vitamin b complex แบบ ฉีด เทรน ด์ แฟชั่น เสื้อผ้า 2019 รองเท้า fof รองเท้า สวม เปิด ส้น น้ำ วิตามิน บี เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง แบรนด์ zara รองเท้า แฟชั่น ส้น สูง valentino รองเท้า adidas stan smith ราคา 2019 ชุด เด รส ยาว กางเกง รองเท้า วิ่ง ไน กี้ zoom ครีม รก ม้า หวาน ใจ คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ ชาย ราคา ถูก ครีม โมเม tommy hilfiger เสื้อ เสื้อ cps ผู้ชาย การ แต่งตัว ชาย เสื้อ ลาย ลูกไม้ สี ขาว เสื้อ ลินิน again ครีม แอ น สิ เรียม คอนเวิร์ส สลิป ออ น เสื้อกล้าม แฟชั่น เสื้อ h&m ผู้หญิง รองเท้า scholl ผู้หญิง รองเท้า แบดมินตัน asics รองเท้า fila สี ขาว รองเท้า บูท ยาง โฮม โปร ชุด เด รส ทํา งาน ig เสื้อผ้า espada คน เท้า แบน ควร ใส่ รองเท้า แบบ ไหน รองเท้า แตะ ชา แน ล เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง แบรนด์ zara รองเท้า ไน กี้ ตัว ใหม่ โรงงาน ขายส่ง เสื้อผ้า รองเท้า วิ่ง เบา จิ ครีม มา ซ่า กางเกง ขา กระบอก คน อ้วน บ้าน ข้างๆ คาเฟ่ เสื้อ ยืด เรือง แสง รองเท้า หู คีบ ไน กี้ ไฮ เปอร์ เวน อม รองเท้า ผ้าใบ มี ล้อ ไซส์ รองเท้า puma วิตามิน ซี mega ส กิน แคร์ เกาหลี หน้า ใส ครีม ลด รอย แผลเป็น รถ ล้ม คาเฟ่ แมว ฝั่ง ธน วิ ต ซี บูท ครีม ทา มือ วัต สัน เก ร ย์ ฮา ว ด์ คาเฟ่ nike หุ้ม ข้อ ครีม แก้ ก้น ดำ รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ใส่ สบาย เสื้อผ้า มือ 1 ยก กระสอบ รองเท้า บูท คาวบอย ร้าน กาแฟ นั่ง อ่าน หนังสือ อาหาร ที่ มี วิตามิน อี โลชั่น นี เวี ย กันแดด รองเท้า อดิ ดา ส ผ ญ adidas slip on ของ แท้ กระโปรง ผ้า ฝ้าย พื้นเมือง รองเท้า ทำงาน ผู้ชาย ครีม แอ น สิ เรียม ครีม ด๊ อก เตอร์ มนตรี ครีม อี วัน เสื้อผ้า สี พาส เท ล ครีม แอ ม เว ย์ รักษา ฝ้า hoka มือ สอง yeezy boost 350 v2 ราคา กางเกง สี ดํา ใส่ ทํา งาน nike แตะ ครีม cetaphil ครีม พอ น ด์ ส แบบ ซอง รองเท้า 350 warrix รองเท้า ส กิน แคร์ ผิว มัน ขาด น้ำ 2019 ครีม กลางวัน เสื้อผ้า คน แก่ ครีม แตงโม sistar วิตามิน บี 6 12 ครีม มะระ ครีม แก้ แพ้ ครีม เอ มี่ กลิ่น ประทุม ราคา รองเท้า gucci มือ สอง ครีม cathy doll กางเกง เอว จีบ คาเฟ่ ประดิษฐ์ มนู ธรรม รองเท้า ส ตั๊ ด มือ สอง ตัว ท็ อป กันแดด laglace ครีม แก้ รอย สิว mac เครื่อง สํา อา ง เสื้อผ้า ยุค 80 กางเกง ราคา ส่ง ครีม kone เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า เซ เว่ น แนะ นํา ครีม บํา รุ ง หน้า ครีม แก้ แพ้ คั ท ชู ผู้หญิง ครีม อ้วน รี เทิ ร์ น blackmore vitamin c ราคา รองเท้า ไน กี้ ชาย นี เวี ย กระปุก สี น้ํา เงิน ร้าน เสื้อผ้า ig 2020 ครีม ลบรอย แตก ลาย ครีม กันแดด joliena plus ครีม ไน น์ ที น ครีม รักษา รู ขุม ขน กว้าง เทรน ด์ แฟชั่น เสื้อผ้า 2020 รองเท้า birkenstock อ่าน ว่า โลชั่น แมงกะพรุน pantip เสื้อผ้า คน อ้วน กรุง ทอง พลาซ่า ครีม รักษา หลุม สิว pantip ครีม ทา จัก แร้ รองเท้า ไน กี้ จอร์แดน ครีม corthe รองเท้า สี อะไร กระโปรง ทรง หางปลา คาเฟ่ ติด บี ที เอ ส รองเท้า ตะกร้อ รองเท้า แบ ด asics รองเท้า ออฟ ไวท์ รองเท้า สลิป ออ น สี ขาว แบบ เสื้อ ไหม เสื้อ kappa เฮ ส ลี น ส โน ว์ โลชั่น หน้า หนาว แบรนด์ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ep รองเท้า ลำลอง ชาย คาเฟ่ ดิน ดิน วิตามิน บำรุง สมอง ผู้ สูงอายุ ครีม รักษา สิว ส เตี ย รอย กางเกง วอร์ม คน อ้วน vin21 van old skool สี ขาว รองเท้า ขึ้น เขา รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู ไน กี้ จอร์แดน ราคา ร้าน กาแฟ วิว สวย ครีม โอ เล ย์ ราคา รองเท้า ใส่ เดิน หิมะ รองเท้า หัด เดิน adidas คน ท้อง กิน วิตามิน ซี กระโปรง ฮาวาย อดิ ดา ส แจก รองเท้า ฟรี ชุด ทํา งาน ผู้หญิง แบบ กางเกง กางเกง เขียว รองเท้า พู ม่า ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ สุขภาพ aa ครีม หน้า กระจ่าง ใส ครีม beauty adidas superstar มี กี่ สี กางเกง ยีน ส์ เกาหลี ชาย เสื้อ พาส เท ล เสื้อ ผ้าขาวม้า หญิง เสื้อผ้า มือ สอง pantip เสื้อ สี นู้ ด ครีม ทา ท้อง หลัง คลอด ครีม kone ครีม ธิดา โมเม ครีม แก้ ขา ลาย น้ำเหลือง ไม่ ดี วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ กิน ตอน ไหน เสื้อผ้า ฝ้าย สี ขาว คน ท้อง ทา ครีม ได้ ไหม คาเฟ่ แถว สาม ย่าน กางเกง off white รองเท้า ผ้าใบ คอนเวิร์ส ผู้ชาย ครีม cetaphil vistra bio c รองเท้า แตะ เคส วิ ส รองเท้า jack purcell โลชั่น ใน เซ เว่ น ขอบ กางเกง ใน ครีม ทา ลด รอย แผลเป็น วิตามิน ไบ โอ ติ น กันแดด innisfree ตัว ไหน ดี แนะ นํา ครีม บํา รุ ง หน้า วิตามิน ซี 1000 mg ราคา เปิด กระสอบ เสื้อ วง รองเท้า วิ่ง asics 2019 ไซส์ รองเท้า mlb ครีม ปุ๋ย ยัน ฮี วิตามิน ซี วอ เตอร์ hicee sweetlets vitamin c รองเท้า ผ้าใบ สี เหลือง อาหาร ที่ มี วิตามิน แก้ ก้น ลาย กางเกง สาม ส่วน ผู้ชาย ครีม ลด เลือน ริ้ว รอย อายุ 50 กันแดด แบบ ซอง วิตามิน คุณ แอ้ ครีม ทา หน้า ใส วิตามิน บำรุง ผม ร่วง กางเกง ยีน ส์ ขาม้า เล็ก กางเกง เอว ต่ำ เสื้อ ยูนิคอน ยา ย่า ส กิน แคร์ รองเท้า ผ้าใบ ฮิต 2018 ผู้หญิง รองเท้า นั น ยาง สี ดํา รองเท้า ใส่ ทำงาน ออฟฟิศ กางเกง ไป ทะเล oriental princess โลชั่น เย็บ กางเกง b story cafe ราชเทวี ครีม ทา ฝ้า เกาหลี pantip ครีม เติม น้ำ ให้ ผิว เซ เว่ น แก้ ก้น ดำ รองเท้า ส ตั๊ ด ถูก ๆ เสื้อผ้า คน ผอม ตัว เล็ก ไซส์ crocs รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2020 ล่าสุด รองเท้า ฟ ลิ ป ฟ ล อป กางเกง เป้า ยาน เสื้อ reebok กางเกง โบ ฮี เมีย น ครีม ด๊ อก เตอร์ มนตรี แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ สูงอายุ รองเท้า ผู้หญิง nike รองเท้า ส นี ก เกอร์ ผู้หญิง 2019 เสื้อผ้า แบรนด์ เน ม ไม่ ผ่าน qc ราคา ส่ง ครีม ไอริช รองเท้า rockport รองเท้า amiri รองเท้า puma ผู้ชาย 2019 nike air max 97 ลด ราคา ครีม ลบรอย ดํา จาก สิว ครีม กันแดด ไม่มี แอลกอฮอล์ รองเท้า บา ส 2019 รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2019 vit c blackmore วิ ต อะ เดย์ วอ เตอร์ เด รส เจ้า หญิง ครีม ดอก ดาวเรือง รองเท้า แตะ converse คาเฟ่ บาง แสน เปิด ใหม่ คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2563 เสื้อผ้า แฟชั่น ค ริ สมาส รองเท้า บา จา ผู้ชาย 2019 กางเกง โบ ฮี เมีย น แพทเทิร์น กระโปรง ทรง เอ กระโปรง พลีท คน อ้วน ยิ้ม หวาน คาเฟ่ ครีม dermaction รักษา รอย สิว เซ เว่ น กันแดด ไฮ ร่า บ ลู ครีม บํา รุ ง ก่อน แต่งหน้า ครีม นี เวี ย ทา หน้า แบบ เสื้อผ้า ลินิน ใส่ กับ ผ้าถุง adidas yeezy boost 350 v2 ราคา รองเท้า ผ้าใบ ไม่มี ส้น วิตามิน ลด ผม ร่วง รองเท้า แตะ ลา คอส ตัว ใหม่ ครีม กันแดด อ เน ส ซ่า รองเท้า แบรนด์ ผู้หญิง ครีม ลด รอย แตก ลาย หลัง คลอด คาเฟ่ หนองบัว ลํา ภู ครีม ไฮ ร่า บ ลู ดี ไหม กางเกง ขา กระบอก ผู้หญิง ไน กี้ สี ดํา รองเท้า เดิน ป่า pantip ครีม รักษา สิว ใน วัต สัน บัว หิมะ ทา แผล รองเท้า ห ลุย ส์ แท้ ครีม กลางคืน ผู้ชาย valentino รองเท้า รองเท้า บา ส 2019 กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง อ้วน ขอบ รองเท้า เหลือง adidas คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย รองเท้า ส ตั๊ ด ของ แท้ ครีม ทา ผิว แห้ง ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน กิน แล้ว อ้วน ครีม ทา ส้น เท้า แตก วัต สัน วิตามิน บำรุง ผิว ผม เล็บ pantip ครีม ไวท์ กิน แคลเซียม กับ วิตามิน ซี ครีม โสม นางฟ้า ราคา รองเท้า นักเรียน ชาย เสื้อ ลาย วิน เท จ รองเท้า ผ้าใบ ใส่ ไป มหา ลัย กางเกง ส แล็ ค ชาย ขา เด ฟ ไน กี้ สี ดำ ดู บัว คาเฟ่ เส้นทาง ไซส์ รองเท้า nike ผู้หญิง ไน กี้ รองเท้า วิ่ง เสื้อ wrangler แบบ เสื้อ แขน ยาว เด รส ผ้า ปาเต๊ะ เสื้อกล้าม แฟชั่น ครีม ชมพู รองเท้า ผ้าใบ เท่ ๆ สี ร้าน กาแฟ การ แต่งตัว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ กางเกง ขา สั้น สี ดํา กางเกง เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ ชา แน ล รองเท้า ฮิต 2020 b story cafe รามอินทรา เครื่อง สํา อา ง ค์ แบรนด์ รองเท้า เทรน นิ่ง ผู้หญิง บัว คาเฟ่ กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง อ้วน กางเกง ผ้า ยืด คน อ้วน ครีม ซี รี่ ยู พัน ทิป บา รอง รองเท้า วิตามิน แก้ ภูมิแพ้ ไซส์ เสื้อ ยู นิ โค ล่ เซ รั่ ม skin beauty คั ช ชู สี ขาว ครีม ทา ข้อศอก ดํา เซ เว่ น ครีม ขัด ผิว มะขาม เสื้อ ชาย วิตามิน บํา รุ ง เส้นผม ครีม เฮิ ร์ บ ครีม ลด รอย ดำ จาก สิว คาเฟ่ เลียบ ด่วน รามอินทรา กางเกง เอว ต่ำ วิตามิน บํา รุ ง เส้นผม ครีม ขัด ผิว มะขาม กางเกง ผ้า ฝ้าย 5 ส่วน ยัน ฮี วิตามิน ไน กี้ สีชมพู บู๊ ท ส์ วิตามิน ซี รองเท้า ส้น สูง เจ้า หญิง กางเกง ยีน ส์ lee ผู้หญิง รองเท้า กัน ลื่น ผู้ สูงอายุ คาเฟ่ บาง ลํา พู ชั้น เก็บ รองเท้า รองเท้า ลุย หิมะ ecco กางเกง แพน เค้ก รองเท้า ผ้าใบ reebok รองเท้า หนัง เท วิน ลด ราคา กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย levi's nike สีชมพู ลาซา ด้า ลด ล้าง สต๊อก เสื้อผ้า โสม ส ปี ด ไวท์ ของ แท้ ร้าน ขายส่ง เสื้อผ้า เด็ก ครีม หน้า ใส หมอ ทีม c21 วิตามิน ตัว ไหน ดี ครีม kayberry เสื้อ ชีฟอง ผู้ใหญ่ ทรง กางเกง ผู้ชาย เสื้อ ลินิน สวย ๆ ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สี แดง เสื้อ เหลือง ผ้า ไทย ครีม กันแดด หน้า pantip วิตามิน ดี 2 กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว เอว สูง กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง ผ้า ยืด เนิน นุ่ม คาเฟ่ supergoop กันแดด ร้าน กาแฟ วัง หิน กางเกง ยีน ส์ 8 ส่วน ผู้หญิง กระโปรง สีชมพู คาเฟ่ ถนน พระอาทิตย์ วิตามิน ช่วย เจริญอาหาร คาเฟ่ แถว เกษตร รองเท้า ไน กี้ ราคา dickies กางเกง ครีม ทา ถุง ใต้ ตา รองเท้า วิ่ง trail วิตามิน mega กางเกง ยีน ส์ ig เสื้อ มัด ย้อม จตุจักร ช้าง ดาว ราคา ครีม ว่า น หางจระเข้ ทา หน้า กางเกง เขียว รองเท้า toms ผู้ชาย แฟชั่น คน อวบ 2019 ออกแบบ ชุด แฟชั่น เล ม่อน ท รี คาเฟ่ รองเท้า ใส่ ทํา งาน ผู้ชาย คี ล่า ครีม เสื้อ นีออน ชาย ไน กี้ 97 เว็บ เสื้อผ้า กางเกง เล ค กิ้ ง 5 ส่วน ครีม กอ เจ ส กระโปรง สี รุ้ง แต่งตัว กางเกง ขา สั้น ชาย ชุด เด รส ผ้า ปาเต๊ะ เสื้อผ้า เกาหลี ขายส่ง รองเท้า คน เท้า แบน รองเท้า แตะ กัน ลื่น ครีม ปกปิด รอย สิว เซ เว่ น กระโปรง สี รุ้ง ครีม ทา ฝ้า ส มู ท อี ตลาด ปัฐวิกรณ์ เสื้อผ้า แฟชั่น ขายส่ง รองเท้า แพง ๆ ไน กี้ แอร์ ฟ อ ร์ ซ วัน กางเกง กระโปรง คน อ้วน เสื้อ มัด ย้อม โบ๊เบ๊ ครีม v เสื้อ ยืด ผ้า สลา ฟ rompboy รองเท้า bootchy white ดี ไหม กางเกง ขา บาน ผู้หญิง รองเท้า ปิงปอง รองเท้า แตะ cc oo ผู้หญิง 2019 วิตามิน ดี 20000 iu วิตามิน บี 12 เซ เว่ น เฟรช คาเฟ่ ลา เต้ ultra boost ราคา ครีม verite กันแดด หน้า ไม่ มัน ขายส่ง กางเกง ใน โบ๊เบ๊ รองเท้า ผ้าใบ นักเรียน หญิง 2020 เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย อ้วน บา รอง รองเท้า ปลาย ประสาท อักเสบ วิตามิน บี คาเฟ่ 24 ชม ใกล้ ฉัน ครีม v7 รองเท้า ไน กี้ ชาย คาเฟ่ แถว บางแค รองเท้า บา โอ จิ ผู้หญิง เสื้อ สี ดํา สวย ๆ เครื่อง สํา อา ง ราคา ถูก ร้าน ตัด ขา กางเกง กางเกง ส กิน นี่ สี ดํา รองเท้า วิ่ง ระยะ ไกล รองเท้า ส นี ก เกอร์ ผู้ชาย ครีม skll รองเท้า keen แท้ เสื้อ ซาติน เสื้อผ้า แฟชั่น ยก กระสอบ รูป กางเกง ยีน ส์ เสื้อ อก 44 รองเท้า ร้อย ปุ่ม pan ครีม โอ ไวท์ รองเท้า lacoste ผู้ชาย 2019 ไล บรา รี่ คาเฟ่ ครีม เซ เว่ น รักษา สิว เสื้อผ้า บา ติก เสื้อ มัด ย้อม ซื้อ ที่ไหน เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ 2020 ครีม รักษา ฝ้า ให้ หายขาด pantip ครีม รักษา รู ขุม ขน กว้าง กด รองเท้า nike ซี วิ ต เล ม่อน เสื้อผ้า มือ สอง pantip sewa ครีม เสื้อ nba แบบ แขน เสื้อ สวย ๆ ทํา แบรนด์ เสื้อผ้า pantip คาเฟ่ ย่าน สุขุมวิท รองเท้า skechers memory foam ส กิน แคร์ คน ท้อง โลชั่น ทา ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip keen ผู้หญิง ครีม โพ ร มี น่า ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย เซ เว่ น เสื้อ สี ขาว สวย ๆ โลชั่น ทา ผิว คน ท้อง โรงงาน กางเกง ยีน ส์ เสื้อ อก 44 วิตามิน ซี dhc ราคา ครีม ลด กระ จุด ด่าง ดํา pantip ชุด ทํา งาน ผู้หญิง แบบ กางเกง รองเท้า คั ท ชู บา จา big dog cafe ราคา รองเท้า ผ้าใบ gold city กางเกง เกาหลี ชาย za ครีม รองเท้า ผ้าใบ ผู้ชาย ราคา ถูก วิตามิน วิ ส ต้า รองเท้า ผ้าใบ k swiss รองเท้า ลิ ซ่า ครีม รี เทิ ร์ น วัต สัน รองเท้า วิ่ง มาราธอน 2019 รองเท้า ผ้าใบ ผู้ชาย 2020 เสื้อผ้า pomelo กันแดด มิส ที น แบบ ชุด ผ้า ไหม คน อ้วน อ เม ซอน กาแฟ ครีม จันทร์ เจ้า ราคา รองเท้า แตะ adidas กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง mc โรงงาน เครื่อง สํา อา ง วิตามิน บี ควร กิน ตอน ไหน เสื้อผ้า คน เตี้ย เสื้อผ้า ทอม กางเกง ผ้า ลินิน ผู้ชาย วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 150 เม็ด ราคา วัต สัน เสื้อผ้า ผู้ชาย เกาหลี ครีม รี เทิ ร์ น หลอด เหลือง กับ ชมพู vin21 ร้าน ตัด กางเกง ยีน ส์ ตัวแทน ขาย ครีม เสื้อ gq สาขา กางเกง muji คาเฟ่ บางกะปิ แบบ ชุด แซ ก ผ้า ไหม tutu beach ที่พัก ysl รองเท้า เสื้อ ยืด แบรนด์ เน ม โลชั่น ทา มือ รองเท้า gucci ของ แท้ รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2018 สี ขาว เสื้อ เร ย่อ น ราคา ส่ง วิตามิน บี แบ ล็ คม อ ร์ คาเฟ่ วิภาวดี กางเกง ยีน ส์ ทรง บอลลูน รองเท้า มิ ก กี้ ครีม ทา แก้ แผลเป็น กางเกง เด ฟ รองเท้า vans old skool ผู้หญิง ราคา ร้าน อาหาร คาเฟ่ ครีม สลาย ไขมัน pantip ขายส่ง รองเท้า แตะ รองเท้า แตะ ฟิ ล่า เสื้อ ไฮ บ ริ ด รองเท้า ส ตั๊ ด มือ สอง ตัว ท็ อป ครีม e wan pantip ส้น รองเท้า รองเท้า new balance ผู้หญิง เชือก รองเท้า converse alese ครีม pantip โลชั่น ดี ไวท์ วิตามิน ซี ลด สิว รองเท้า ผ้าใบ ยอด ฮิต ราคา vans รองเท้า พู ม่า ผู้หญิง กันแดด นี เวี ย สีชมพู pantip labelyoung vitamin milk whitening cream ใช้ ตอน ไหน ผูก เชือก yeezy ครีม ลด สิว รอย สิว pan impulse iv ไซส์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง รองเท้า ลู ซอง กางเกง ยีน ส์ ดำ กางเกง เกาหลี ชาย เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ 2020 supergoop กันแดด ครีม รักษา สิว ผด ที่ ดี ที่สุด รองเท้า balenciaga แท้ รองเท้า spalwart วิตามิน บํา รุ ง เส้นผม ครีม ลด รอย ตีนกา ครีม md รองเท้า แตะ บา จา ผู้ชาย รองเท้า ผ้าใบ ชาย ของ แท้ สิว ผด ครีม เสื้อผ้า ทอม รองเท้า เคส เสื้อผ้า บา ติก ครีม ทา ฝ้า คอนเซ็ปท์ วิตามิน บำรุง ผิว ผม เล็บ pantip คาเฟ่ บางกะปิ เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ผิว แพ้ ง่าย เสื้อ h&m ผู้หญิง เสื้อผ้า ประตูน้ำ platinum ครีม ทา ใต้ ตา ahc คาเฟ่ แถว เมืองทอง ครีม madecera cream คาเฟ่ แถว สาม ย่าน รองเท้า เบรก เกอร์ ราคา เสื้อผ้า มือ 2 ยก กระสอบ เสื้อ drew ดู ไซส์ รองเท้า เฮ ส ลี น ส โน ว์ ครีม ส้ม ใน เซ เว่ น รองเท้า บา ส 2019 ร้าน กาแฟ สไตล์ วิน เท จ เสื้อ ยืด chanel รองเท้า คาวบอย หญิง ครีม v รองเท้า เด็ก 1 ขวบ รองเท้า toms ราคา วิตามิน ซี เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว รองเท้า everlast ครีม sewa pantip เสื้อ นีออน ผู้ชาย npc ครีม lazada เสื้อผ้า ผู้ชาย ร้าน กาแฟ บ้าน ๆ รองเท้า ผ้าใบ สี แดง ครีม 24k เทรน ด์ แฟชั่น เสื้อผ้า 2019 รองเท้า วิ่ง ถูก และ ดี วิตามิน ซี วอ เตอร์ vin21 รองเท้า อดิ ดา ส ลด ราคา คาเฟ่ เลียบ ด่วน รามอินทรา เสื้อ นีออน คน อ้วน ครีม v2 รองเท้า ส ตั๊ ด nike ตัว ใหม่ ล่าสุด 2018 ครีม ป๊ อป ปู ล่า ครีม ไอริช คาเฟ่ แถว เกษตร กระโปรง ทรง เอ แฟชั่น ครีม ของ เน ส กาแฟ คีรี มัน ตรา คาเฟ่ ครีม โปร ยู กระโปรง สี กรมท่า กระโปรง ทรง ตรง เสื้อ ใส่ ทำงาน วิตามิน คุณ แอ้ เด รส zara เสื้อผ้า เด็กหญิง รองเท้า skechers go walk ผู้หญิง วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย เรียน pantip ครีม lilia เสื้อ เหลือง ผ้า ไทย หน้า กระจ่าง ใส รองเท้า scholl ผู้หญิง ครีม เอ เต้ ไวท์ อา ดิ ดา ส แตะ ผูก เชือก รองเท้า นักเรียน วิตามิน บำรุง มดลูก รองเท้า ผ้าใบ วิ่ง ครีม vichy กางเกง ใส่ ทํา งาน ผู้หญิง เขา ใหญ่ คาเฟ่ ไซส์ รองเท้า fitflop วิตามิน ซี เพรส แอนด์ เช ค รส เลมอน กางเกง ขา บาน ผู้ชาย เสื้อ เด็ก อ่อน nakiz ดี ไหม รองเท้า แตะ ใส่ วิ่ง วิตามิน mega เสื้อผ้า เด็ก เล็ก กางเกง ลินิน แท้ รองเท้า ผ้าใบ มู จิ ครีม ไม นั ส ท เวน ตี้ แบบ เสื้อผ้า ลินิน ใส่ กับ ผ้าถุง ครีม กระชับ ทรวงอก ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ร้าน สวย ๆ รองเท้า เจ ล ลี่ รองเท้า แตะ shopee รองเท้า ส ไป เด อ ร์ แมน วิตามิน e ทา หน้า แคปซูล ครีม กล อ ส ซี่ เสื้อผ้า ดิบ ไซส์ รองเท้า mc ครีม แอ ค เน่ สินค้า ตลาด โบ้ เบ้ โลชั่น ออ เร น ทอ ล ตัว ไหน ขาว ผูก เชือก รองเท้า converse โลชั่น ทา ผิว ขาว ทันที ร้าน เสื้อผ้า ยู เนี่ ย น มอลล์ ig รองเท้า ใส่ วิ่ง ผู้หญิง ครีม กันแดด สำหรับ ผิว แห้ง ขาด น้ำ วิตามิน ซี กิน แล้ว ขาว pantip รองเท้า lourson ครีม บู เต้ ไวท์ pantip ขา หนีบ ดํา ครีม ครีม เพิ่ม ความ ชุ่มชื้น ผิว หน้า pantip รองเท้า นักเรียน breaker รองเท้า แตะ ส กอ ล ล์ ยา วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น เทรน ด์ แฟชั่น เสื้อผ้า 2019 centrum silver 50 ผู้หญิง เสื้อ ยืด oversize ขายส่ง วิ ต ซี dhc เชิ้ต ขาว กางเกง ยีน ส์ เสื้อผ้า ลินิน แพ ล ต ติ นั่ ม เสื้อ มัด ย้อม ซื้อ ที่ไหน เสื้อกล้าม ผู้หญิง แบรนด์ แต่งตัว กางเกง ขา สั้น ชาย แบรนด์ รองเท้า ส้น สูง คาเฟ่ แมว สุขุมวิท ครีม กันแดด supergoop รองเท้า แตะ ผู้ชาย fitflop แบบ เสื้อ ไหม ลาว 2019 กางเกง ขา สั้น เด็กชาย รองเท้า air max 97 คาเฟ่ แมว ราชพฤกษ์ ครีม เร่ง ขาว รองเท้า บา โอ จิ ผู้หญิง รองเท้า แตะ kappa ครีม รอย แผลเป็น เสื้อ แดง กางเกง ขาว ชุด กระโปรง ฮาวาย กางเกง แหยม รองเท้า ฮิต 2020 กระโปรง สี กรม ขอบ กางเกง ใน ครีม วิตามิน อดิ ดา ส ฟ อ ล คอน คาเฟ่ จ รั ญ 13 รองเท้า เทนนิส nike รองเท้า เจ ล ลี่ valentino รองเท้า รองเท้า converse jack แท้ ครีม camellia เด รส zara เสื้อ ก ลิต เตอร์ ผู้ชาย รองเท้า คั ท ชู สี ขาว รองเท้า ลำลอง ชาย ครีม แก้ สิว อุด ตัน รองเท้า แตะ มือ สอง กางเกง ทหาร ผู้หญิง ส มู ท อี โกลด์ ครีม กันแดด ใน วัต สัน รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ 2019
       วิตามิน บี รวม วัต สัน| olay เซ รั่ ม| ไอ ริน คาเฟ่| ครีม บำรุง ผิว หน้า แอ ม เว ย์| มะค่า คาเฟ่| austin cafe บาง แสน| วิตามิน ตั้ง ครรภ์| วิตามิน nat c ราคา| คาเฟ่ แถว ฉัน| วิตามิน อี หน้า ใส| วิตามิน เชอ รี่| วิตามิน ซี blackmore 1000 mg ราคา| คาเฟ่ แมว บางกะปิ| บ้าน บ้าน คาเฟ่ เขา ใหญ่| โกโก้ วั ล เล่ ย์ คาเฟ่| ส กิน แคร์ kiehl's| เขา พลาย ดํา คาเฟ่| แนะ นํา วิตามิน บํา รุ ง ผิว| แค ป ชั่ น เครื่อง สํา อา ง| สี ผิว ไม่ ส ม่ํา เสมอ วิตามิน| คาเฟ่ สุขุมวิท 101| วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ให้ อ้วน| คาเฟ่ ฟิ ว เจอร์| แบ ล็ คม อ ร์ บํา รุ ง ผิว| วิตามิน ซี ของ กิ ฟ ฟา รี น| ส กิน แคร์ ชุ่มชื่น| บํา รุ ง ผม วิตามิน| blackmores biotin h+ วิธี กิน| วิตามิน ผิว แห้ง| ด ริ ป วิตามิน ที่ไหน ดี| ร้าน กาแฟ o2| ส กิน แคร์ ลด ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา| ลบรอย ดํา จาก แผล| วิตามิน อี ผิว| ส กิน แคร์ เกาหลี pantip| วิตามิน bloc me ราคา| อา ม่า คาเฟ่| ร้าน คาเฟ่ อ่าน หนังสือ| ครีม ที่ ทํา ให้ หน้า ชุ่มชื่น| วิตามิน pair| โค เรี ย อึน ดัน| วิตามิน แน ท บี| เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง| ส กิน แคร์ ผู้ชาย 2020| วิตามิน ซี แคปซูล| กิน วิตามิน ซี ให้ ขาว| วิตามิน รวม เฮอ ร์ บา ไลฟ์| วิธี กิน dhc vitamin c| blackmore บํา รุ ง สายตา| บ้าน พัน ไม้ คาเฟ่| บ ราว น์ คาเฟ่| แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 500 mg ราคา| อาหาร บํา รุ ง ผิวพรรณ| คอ ล ลา เจน dhc แบบ ผง| วิตามิน บํา รุ ง ผม หงอก| ยา ลด รอย แผลเป็น pantip| คาเฟ่ ชัยพฤกษ์| คาเฟ่ ซอย สามัคคี| กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน นอน ไม่ หลับ| วิตามิน ดี เอ ช ซี| คาเฟ่ เพชรเกษม 81| เครื่องสำอาง สำ เพ็ง| วิตามิน บี mega| วิตามิน ลด ฝ้า|